Regulamin

 

1. Zawartość usługi

Autowloch.pl jest stroną internetową, której wyłącznym właścicielem jest GestionaleAuto.com Srl, spółka prawa włoskiego, specjalizująca się w rozwiniętych usługach informatycznych web marketing, z siedzibą prawną przy ulicy Asiago 113 – Bassano del Grappa (VI) – Italia.

Za pośrednictwem tej strony internetowej, GestionaleAuto.com Srl udostępnia użytkownikom (osobom prywatnym i/lub przedsiębiorstwom) nową usługę, która pozwala przeglądać online ogłoszenia włoskich sprzedawców mających zamiar sprzedać pojazdy bezpośrednio na rynku polskim. Usługa pozwala poza tym ogłoszeniodawcom i zainteresowanym użytkownikom nawiązać kontakt między sobą w celu zakończenia sprzedaży.

2. Własność platformy

GestionaleAuto.com Srl jest jedynym właścicielem platformy web, za pomocą której jest dostarczana usługa oraz wszystkich praw ściśle związanych i wynikających z korzystania z tej platformy.

3. Zastosowanie warunków

Niniejsze Warunki Ogólne Usług stosuje się do użytkowników, którzy korzystają z usługi przeglądania ogłoszeń

4. Warunki korzystania z Usługi

Korzystanie z usługi jest samo w sobie akceptacją warunków generalnych. Korzystanie z usługi jest bezpłatne i pozwala na swobodne przeglądanie ogłoszeń. Relacje zachodzące między użytkownikami usługi, włącznie z zakupem, wymianą informacji, dostawą i zapłtą za dobra i usługi, zachodzą wyłącznie między użytkownikami, GestionaleAuto.com S.r.l. nie jest stroną raportu.

5. Odpowiedzialność użytkownika

Użytkownik jest całkowicie i wyłącznie odpowiedzialny za korzystanie z Usługi, jest więc jedynym gwarantem i odpowiedzialnym za dobra i usługi oferowane za pośrednictwem Usługi, za poprawność, kompletność i legalność ogłoszeń oraz własne zachowanie w obrębie kontaktów między użytkownikami, w tym korzystanie z ewentualnych znaków towarowych.
Użytkownik gwarantuje także dostępność i/lub własność dobra, przedmiotu ogłoszeń.

6. Ograniczenie odpowiedzialności

GestionaleAuto.com nie daje żadnej gwarancji odnośnie zawartości, kompletności i poprawności opublikowanych ogłoszeń, ani w odniesieniu do opublikowanych danych ani w odniesieniu do ilości i jakości rezultatu otrzymanego z Usługi.

7. Ograniczenia w świadczeniu Usługi

GestionaleAuto.com srl zastrzega sobie prawo zmiany, zawieszenia i przerwania, w całości lub w części Usługi bez wypowiedzenia oraz zmiany swojego regulaminu. Poza tym nie będzie mogła być uważana odpowiedzialną za szkody spowodowane brakiem Usługi wynikiającej z nieprawidłowego lub brakującego funkcjonowania środków komunikacji elektronicznej.

8. Jurysdykcja, prawo stosowane, sąd właściwy

Stosunki między Autozwloch.pl a użytkownikami podlegają przepisom prawa i jurysdykcji włoskiej, według których także niniejsze warunki generalne będą musiały być interpretowane. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo nie dające się uchylić, Sąd w Padwie jest właściwy w drodze wyłącznej do rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących Warunków Ogólnych i stosunków przez nią regulowanych.